བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་དེབ་གཟུགས་སུ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་འཕྲུལ་དེབ།