སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་རྣམ་གཉིས་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་འཆར།

སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ཁག་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་སུ་རིམ་ཕེབས་གནང་བཞིན་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༦ བར་སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་། བོན་གཞིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པ། སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ། ས་གཞིས་སྤུ་རུ་ཝ་ལ། ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག ཀུམ་རའོ་སྒ་པ་གཞིས་ཆགས། ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླིང་། སེ་ལ་ཀུའི་བོད་ཁྱིམ་དང་ལས་རིགས་སློབ་གཉེར་ཁང་བཅས་ཀྱི་བོད་མི་གནས་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་དུ།།