སྤྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་མཆོག་དང་སྤྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་གཏན་ཁེལ་བ།

༄༅། །སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཛད་འཁུར་བཞེས་ཟིན་རྗེས། ཐོག་མར་མང་ཚོགས་ལ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཡོད་པ་ལྟར། སྤྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༦ བར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་གཏན་ཁེལ་ཡོད།

དེ་ཡང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉིན་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ལྷན་འཛོམས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནས་སྦེང་ལོར་བརྒྱུད་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༣ བར་ས་གནས་སུ་ལས་རིམ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ནས་སྦེང་ལོར་ལ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སྦེང་ལོར་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནས་སོ་སོའི་བཞུགས་གནས་སུ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས། །