བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཕེབས་འཆར།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ནས་ ༡༣ བར་གྷོ་རག་སྤུར་དང་ནག་སྤུར་བཅས་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད།