༄༅། །སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༨ བར་ལས་ཉིན་དགུའི་རིང་འཚོགས་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་རགས་ཟིན་གཤམ་གསལ།