༄༅། །སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་ལས་ཉིན་བཅུ་གཉིས་རིང་འཚོགས་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་རགས་ཟིན།