༄༅། །སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར་ལས་ཉིན་བཅུའི་རིང་འཚོགས་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་རགས་ཟིན་གཤམ་གསལ།