སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་ལས་ཉིན་དགུའི་རིང་འཚོགས་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་རགས་ཟིན་གཤམ་གསལ།