སྤྱི་ལྷན་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའི་ཉིན་དྲུག་པའི་ལས་རིམ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལས་རིམ་གཤམ་གསལ།

 

ཕྱི་ལོ་ཟླ་ཚེས་དང༌།
རེས་གཟའ།
ཚོུད། ཨང༌། ལས་རིམ།
༢༠༡༡།༣།༡༩
སྤེན་པ།
ཕྱི་དྲོ།
༡།༣༠ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་གྲོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠༡༡།༡༤།༡༡།༡ འཁོད་པ་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ལྷ་ྋསྙན་སྒྲོན་འབུལ་ཞུས་ པར་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་བཀའ་ལན་སྤྱི་ཕེབས་བྱུང་བ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ རྒྱུ།
༡།༤༠ ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་རྩིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང༌། གཏན་འབེབས་མུ་མཐུད།
༣།༠༠ གསོལ་ཇའི་བར་གསེང༌།
༣།༡༥ ལས་རིམ་མུ་མཐུད།
ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཞུ་ཁག་དང༌། བདུན་རྗེས་མའི་ལས་རིམ་རགས་ཟིན་བཅས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ།
༥།༠༠ སང་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང༌།

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ལ་
ཕུལ།།