སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡ པའི་ལས་ཉིན་གཉིས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁག

སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡ པའི་ལས་ཉིན་གཉིས་པའི། བརྙན་འཕྲིན་དང་པོ།

སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡ པའི་ལས་ཉིན་གཉིས་པའི། བརྙན་འཕྲིན་གཉིས་པ།

སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡ པའི་ལས་ཉིན་གཉིས་པའི། བརྙན་འཕྲིན་གསུམ་པ།