མིང༌། ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ།

༄༅། །མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་ཁམས་རེ་ཁེ་རུ་སྐྱེས། དེར་སློབ་ཆུང་སློབ་གྲྭར་བསྐྱོད་རྗེས། རྣ་རི་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དུ་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཏེ་སྔོན་འགྲོ་བསགས་སྦྱང་དང་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་སོགས་ལ་སྦྱངས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསེར་ཞལ་མཇལ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ། ༸སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལས་བྱུང་བ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་སུ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་བཤད་གྲྭར་མདོ་རྒྱུད་གོང་འོག་དང་།  ཆོས་འབྱུང་། རྒྱལ་རབས། རིག་གནས་བཅས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་གང་ལེགས་བྱས་འབྲས། ༸སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་ “མཐའ་བྲལ་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་” དང་། ཕར་ཕྱིན་རབ་འབྱམས་པ་ (Bachelor Degree)” ཞེས་པའི་ལག་འཁྱེར་བཀའ་དྲིན་སྩལ་ཐོབ་བྱུང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དྲུང་ནས་ “ངེས་གསང་ལེགས་བཤད་མཛོད་འཆང་ (Master of Buddhist Philosophy)” གི་ལག་འཁྱེར་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ། བཤད་གྲྭར་སྐྱོར་དཔོན་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་མཚན་གནས་རིམ་སྩལ་གྱིས་དགེ་རྒན་གྱི་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་ལོ་ ༣ རིང་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་ཚོགས་ཆེན་དགེ་བསྐོས་གྱི་འགན་འཁུར་ཞབས་ཏོག་གང་ལེགས་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་མཁན་པོ་མངའ་གསོལ་དང་ཕྱག་འཁྱེར་ “མདོ་རྒྱུད་ངེས་དོན་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་ཆེན་པོ་ (Doctorate in Buddhist Philosophy)” ལག་འཁྱེར་སྩལ་ཐོབ་བྱུང་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ། སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་དྲུང་ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་རྙིང་མའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༤ པ་དང་། དེ་རྗེས་སྐབས་ ༡༥།༡༦ པ་བཅས་ལ་རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་སུ་འོས་འདེམས་བྱུང་། སྐབས་ ༡༥ པར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང་། སྐབས་ ༡༦ པར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོར་འོས་འདེམས་གྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། དུས་སྐབས་དེ་དག་གི་རིང་བྱང་ཨ་རི་དང་། ཡུ་རོབ། ཨེ་ཤེ་ཡ་སོགས་ཡུལ་གྲུ་དུ་མར་བཅར་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་། ཆབ་སྲིད། རིག་གཞུང་སོགས་ལ་སྨན་པའི་ཞབས་འདེགས་ལྷོད་མེད་ཞུས། ད་ལྟ་སྐབས་ ༡༧ པའི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་སུ།།