བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཟུར་པ་སྟོད་མངའ་རིས་གཞུང་པ་ཁྱུང་ལོ་གྲགས་པ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་པར་ཁོང་གི་ཉེ་འབྲེལ་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་གསོའི་འཚམས་འཕྲིན་ཕུལ་བ།