བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེ་ཆོས་དབྱིངས་དོན་གྲུབ་ལགས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ཚོགས་མིར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་ ༣།༠༠ པ་ཙམ་ལ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༣༡༨ ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེ་ཆོས་དབྱིངས་དོན་གྲུབ་ལགས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མིར་བདམས་ཐོན་གྱིས་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་སོང་།

དེ་ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལེའུ་དགུ་པ། དོན་ཚན་ (༡༠༡) ནང་གསེས་ (༡) པོའི་ནང་། “ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌། ཚོགས་མི་གཉིས་ནས་བཞིའི་བར་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྲིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའི་ཆེད་མི་འགྲོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མིར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།” དང་། དོན་ཚན་ (༡༠༡) ནང་གསེས་ (༢) པའི་དགོངས་དོན། “གལ་ཏེ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་སུ་རུང་གྲོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཚེ་གོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས།” ཞེས་པའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེ་ཆོས་དབྱིངས་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་སྤྱི་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལགས་རྣམ་གཉིས་འཆར་འབུལ་བྱུང་བར། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༣༡༨ པའི་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ ༡༡ ནས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཁང་ནང་གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེ་ཆོས་དབྱིངས་དོན་གྲུབ་ལགས་སུ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མིར་བསྐོ་གཞག་གནང་སོང་།

ཆོས་དབྱིངས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཁམས་སྦྲ་ཆེན་དུ་འཁྲུངས་པ་དང་། གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནས་ཝ་ཎ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ལ་བོད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་སླད་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་ཝ་ཎ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་ཨ་ཅཱརྱ་བསླབ་པ་མཐར་སོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་སྐབས་བོད་དགེའི་ཞུབས་ཞུ་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་ཆེར་གནས་སྤར་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱིར་གནས་སྤར་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱིར་གནང་སྤོས་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ངེས་སྟོན་པར་གནས་སྤར་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་འཛིན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེར་གནས་སྤར་གྱིས་མཛད་འགན་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །