ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལས་འགན་ཆ་བགོས་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།

འཛིན་སྐྱོང་རྟོག་ཞིབ་སྡེ་ཚན།
༡༽    སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།
༢༽    སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས།
༣༽    སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས།

ཆབ་སྲིད་སྡེ་ཚན།
༡༽    སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།
༢༽    སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།
༣༽    སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས།
༤༽    སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།

རྒྱུན་འབྲེལ་སྡེ་ཚན།
༡༽    སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།
༢༽    སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ ལ།། །།