གསལ་བསྒྲགས།

བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ལྕམ་སྐུ་ཨི་ལེ་སི་ཀ་ ཛི་གྷོ་ཝ་ (Dr. Eliska Zigova) མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྐབས། ༄༅། ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༥ ནས་ ༧ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཨ་རི་དང་། ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། ལི་ཐུ་ཝི་ནི་ཡ། ཐེ་ཝན་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བ་ཁག་ ༡༧ གྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་དང་། གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་…

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྡེ་ར་ལྡུན་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་སླད་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྒྲིལ་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྡེ་ར་སྡུན་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དུ་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་སླད་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དེ་བཞིན་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་སྡེ་ར་ལྡུན་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དང་། སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ། ཧར་པ་སྤུར། ཀུམ་རའོ། ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞིས་ཆགས་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། ས་འཐུས་རྣམ་པ། སྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི། དོན་གྲུབ་གླིང་གི་དོ་དབྱིངས་ཅན་བཅས་ཁྱོན་ཚོགས་བཅར་བ་མི་གྲངས་ ༣༢  མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཟབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གིས་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་སྐོར་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས། དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་འགོ་ཁག དེ་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཟབ་ཁྲིད་གནང་་བ་དང་། ཕྱི་དྲོ་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་།…

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྦིར་བོད་ཚོགས་སུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་སླད་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྒྲིལ་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྦིར་བོད་ཚོགས་སུ་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་སླད་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁའི་ངང་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་ཡོད་འདུག ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་སྦིར་སྡེ་དགེ་དང་། སྦིར་ནང་ཆེན་ཅོན་ཊ་ར། སྦིར་བོད་ཚོགས། ཀུ་ལུ། མན་ཌི་བཅས་ཀྱི་ས་འཐུས་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་གི་ཉིན་དང་པོ་དང་། གཉིས་པའི་སྐབས། ཟབ་འཁྲིད་གནང་མཁན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས།  དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་འགོ་ཁག་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཟབ་འཁྲིད་གནང་བ་དང་། ཉིན་གསུམ་པར་ཟབ་འཁྲིད་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་འོག ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམ་པས་ཉིན་རྗེས་མ་གཉིས་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་། འབྲེལ་ཆགས་ཡིག་ཆ་ཁག་བཟོ་རྒྱུའི་འོག་གྲབས་གནང་ཡོད། ཉིན་བཞི་པ་དང་། ལྔ་པའི་སྐབས། ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་རེས་མོས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་། དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྟེན་འབྲེལ་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་འདེགས་འབུལ་དང་།…

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་མཆོག་ཨ་རིའི་ཀོ་ལོ་རེ་ཌོ་མངའ་སྡེའི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་ས་བགོས་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་གཏན་ཁེལ་བ།

༄༅། ། སྐབས་ ༡༧ པའི་ལྷོ་བྱང་ཨ་རིའི་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་ས་བགོས་ཁྱབ་ཁོངས་ཨ་རིའི་ཀོ་ལོ་རེ་ཌོ་ (Colorado) མངའ་སྡེའི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་གཏན་ཁེལ་ཡོད། གཞི་རྩའི་ལྷོ་བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་དང་། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨོ་སེ་ཀྲེ་ལེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་བཅས་ཀྱི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་དེ་སྔོན་ས་བགོས་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཕེབས་ལམ་མེད་ནའང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༧ པའི་སྐབས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའི་དབར་བཀའ་བསྡུར་སྔ་རྗེས་དང་། རིམ་པས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ནང་དང་། འཛིན་སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་ལྷན་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་རྗེས། སྤྱི་འཐུས་ལས་ཡུན་རིང་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་སུ་ཐེངས་རེར་ས་བགོས་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་དང་། ས་བགོས་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་རིམ་བཟོ་ཕྱོགས་ཐད། འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། བོད་རིགས་ཚོགས་པ་བཅས་སོ་སོར་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ་ལས་རིམ་བཟོ་རྒྱུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

སྡེ་ར་ལྡུན་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དུ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་སླད་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་སྡེ་ར་ལྡུན་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དུ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་སླད་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་སྡེ་ར་ལྡུན་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དང་། སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ། ཧར་པ་སྤུར། ཀུམ་རའོ། ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞིས་ཆགས་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། ས་འཐུས་རྣམ་པ། སྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི། དོན་གྲུབ་གླིང་གི་དོ་དབྱིངས་ཅན་བཅས་ཁྱོན་ཚོགས་བཅར་བ་མི་གྲངས་ ༣༢  མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པར་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམ་པ་ཚོགས་ཁང་ནང་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཤིང་། སྐབས་དེར་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ས་གནས་ལས་དྲུང་བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་རིམ་སྒྲོག་སྦྱངས་དང་། སྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་བཤད་གནང་འདུག དེ་རྗེས་ཟབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་མཆོག་གིས་མང་གཙོའི་ངོ་བོ་དང་གལ་གནད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གི་མང་གཙོའི་འཐབ་རྩོད་གནང་ཕྱོགས། ཨ་རབ་དང་། ཡུ་ཀེ་རན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་འོས་བསྡུ་གནང་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་དང་།…

སྦིར་བོད་ཚོགས་སུ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་སླད་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༦ བར་ཉིན་ལྔའི་རིང་སྦིར་བོད་ཚོགས་སུ་སྦིར་སྡེ་དགེ་དང་། སྦིར་ནང་ཆེན་ཅོན་ཊ་ར། སྦིར་བོད་ཚོགས། མན་ཌི་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་སླད་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུག ཟབ་སྦྱོང་དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་དང་། འཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ (FNF) ཡིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད། ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་གི་ཟབ་སྦྱོང་སྐབས། ཟབ་འཁྲིད་གནང་མཁན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས།  དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་འགོ་ཁག་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཟབ་འཁྲིད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཤིང་། ཐོག་མར་ཟབ་འཁྲིད་གནང་མཁན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་དང་།…

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་སིདྡཱ་ར་མཻ་ཡཱ་མཆོག་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་དང་། སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ། སྐུ་ཞབས་སིདྡཱ་ར་མཻ་ཡཱ་ (Siddaramaiah) མཆོག་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་དུ་སླར་ཡང་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་འདུག དེ་ཡང་མཚམས་འཕྲིན་ནང་འཁོད་དོན། སྐུ་ཉིད་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་དུ་བསྐྱར་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་དེས་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གནང་ཕྱོགས་དང་། མི་མང་གིས་སྐུ་ཉིད་ལ་ཇི་ཙམ་ཡིད་ཆེས་གནང་གི་ཡོད་པ་མཚོན་ཐུབ། སྐུ་ཉིད་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་ཞབས་ཕྱི་ཧུར་ཐག་ཞུས་པ་མ་ཟད། ད་དུའང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་བསྔགས་འོས་སུ་གྱུར། བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀར་ན་ཊ་ཀའི་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་རིམ་པར་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ནང་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་སྐུ་ཉིད་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད། སྐུ་ཉིད་ནས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱུན་དུ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་མུ་མཐུད་དེ་ལྟར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཀར་ན་ཊ་ཀའི་མངའ་སྡེ་ནི་བོད་མིའི་འདུ་སྡོད་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཤོས་ཁག་གི་ཆགས་ཡུལ་ཡིན་སྟབས། ངས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཀར་ན་ཊ་ཀའི་མངའ་སྡེའི་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ད་བར་མངའ་སྡེའི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སླར་ཡང་སྐུ་ཉིད་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མི་མང་གི་མངོན་འདོད་འགྲུབ་རྒྱུ་སོགས་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་དོན་མཐའ་དག་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་བཅས།

༧རྒྱལ་བའི་གཟིགས་སྣང་དང་ཉམས་རྟོགས་སོགས་གཙོ་བོར་འཁོད་པའི་དཔེ་དེབ་གཉིས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་དྲུང་ཆེ་ཡང་སྟེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་མཆོག་བཅས་ནས་གངས་སྐྱིད་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ། ཉམས་ཞིབ་རྩོམ་པ་པོ་ཤེས་རབ་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་༧རྒྱལ་བའི་གཟིགས་སྣང་དང་ཉམས་རྟོགས་སོགས་གཙོ་བོར་འཁོད་པའི་དཔེ་དེབ་གཉིས་དབུ་འབྱེད་གནང་སོང་། དེ་བཞིན་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་བའི་མཛད་རིམ་འདིའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ “༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་དང་ཆོལ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན།” ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཆོལ་གསུམ་གཅིག་བསྒྲིལ་ཟེར་བ་དེ་གོང་དུ་རྩོམ་པ་པོ་ཤེས་རབ་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། ༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་དགོངས་པའི་འཆར་སྣང་ལ། སྔོན་མ་ཆོས་རྒྱལ་ཚོའི་སྐབས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་འཆར་སྒོ་འདྲ་པོ་རྨང་གཞི་བཏིང་པ་རེད་གསུངས་པ་དེར་ངས་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་། དེ་བཞིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དྲག་གཉན་འཕྲང་ཅན་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་འཛུལ་དང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་སྐབས་དེའི་ང་ཚོའི་བོད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཞེ་པོ་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་༧སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱོགས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ཞིབ་དང་རྒྱུས་ལོན་མཐིལ་ཕྱིན་གནང་སྟེ། སྔ་མོའི་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་ལ་མུ་མཐུད་བསྐྱོད་ན་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་པར་གཟིགས་ནས་ལེགས་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་ནས་རྒྱབ་རྩ་ཡོད་མེད་དང་། དཔལ་འབྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་གི་ཐོག་ནས་མི་མང་ཉམ་ཆུང་ལ་དཀའ་ངལ་མི་ཡོང་སླད་གྱོད་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་སོགས་ཆབ་སྲིད་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་དོན་སླད་ལེགས་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེ་བཞེས་ཡོད་ཀྱང་། སྐབས་དེ་དུས་རྒྱ་ནག་དབང་ཤུགས་བོད་ལ་སླེབས་པར་བརྟེན་ནས་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། དེས་མ་ཟད།…

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་སླད་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྒྲིལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་གི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་ཁུལ་གྱི་སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་དང་། ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གླིང་། ཌོ་ལན་ཇི་བོན་གཞིས་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འཐུས་མི་རྣམ་པར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་སླད་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་གྲུབ་ངང་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་ཡོད་འདུག ​དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་གི་ཉིན་དང་པོའི་སྐབས་ཟབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲོང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་སྐོར་དང་། ཉིན་གཉིས་པར་སྤྱི་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས། དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་འགོ་ཁག་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཟབ་ཁྲིད་གནང་ཡོད་འདུག ཉིན་གསུམ་པར་ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམ་པས་ཉིན་རྗེས་མ་གཉིས་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཆེད་འབྲེལ་ཆགས་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ལས་རིམ་བཅས་བཟོ་རྒྱུའི་འོག་གྲབས་གནང་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་ཉིན་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་གཉིས་ཀྱི་སྐབས། ཟབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཟིགས་ཞིབ་འོག ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་དངོས་སུ་ཚོགས་པ་ལྟར་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ལས་རིམ་བསྐྱངས་ཡོད་ཅིང་། ཉིན་དང་པོར་ཐོག་མར་རྟེན་འབྲེལ་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་འདེགས་འབུལ་དང་། དེ་རྗེས་ཌལ་ཧོར་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཕུར་བུ་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་སྟེ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་གླུ་དང་། ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད། དེ་རྗེས་དམར་ཁྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ཉིན་གཉིས་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་རིང་ཌལ་ཧོར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཕུར་བུ་དགྲ་འདུལ་ལགས་དང་ཌོ་ལན་ཇི་བོན་གཞིས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་ཤེས་རབ་གྲགས་པ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་རེས་མོས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་ཡོད། དམར་ཁྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམ་པས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དང་། སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་གྲོས་འཆར་དང་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག ས་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད་བཅས་འདོན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་འདུག ​ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམ་པས་དམར་ཁྲིད་ལས་རིམ་སྐབས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོས་མཉམ་ཞུགས་དང་ཆ་ཤས་བླངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་། སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཐོག་ཟབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲོང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་སྐྱོན་གནད་ཡོ་བསྲང་གི་སློབ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ​​​མཐར་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོའི་ཐོག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཟབ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམ་པས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་བ་དང་།…

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་སྦིར་བོད་ཚོགས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་གཏན་ཁེལ་བ།  

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༦ བར་སྦིར་བོད་ཚོགས་སུ་སྦིར་སྡེ་དགེ་དང་། སྦིར་ནང་ཆེན་ཅོན་ཊ་ར། སྦིར་བོད་ཚོགས། མན་ཌི་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་སྦིར་བོད་ཚོགས་ཀྱི་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ “ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་སླད་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་།”གནང་རྒྱུའི་ཆེད་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་གཏན་ཁེལ་ཡོད། དེ་ཡང་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ནས་སྦིར་ལ་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྗེས། ཕྱོགས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་དང་ལྷན་འཛོམས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༦  བར་ས་གནས་སུ་ལས་རིམ་བསྐྱང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས། །