༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ནས་ཚེས་ ༢༧ བར་ལས་ཉིན་བཅུའི་རིང་འཚོགས་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་རགས་ཟིན་གཤམ་གསལ།