༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༩ བར་ཚོགས་རྒྱུའི་ལས་རིམ་རགས་ཟིན་གཤམ་གསལ།