༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣།༢༠༡༤ ལོའི་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག་དང་ ༢༠༡༤..༢༠༡༥ ལོའི་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག་ནང་གསལ་འབབ་ཡོང་དང་། འགྲོ་སོང་གཏན་འབེབས་གཤམ་གསལ་ལྟར།