༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༡༠ ཐོག་ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་བཅས་ཀྱི་སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་བདམས་ཐོན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་སྐབས་ཀྱི་མཛད་རིམ་གཤམ་གསལ།