སྐབས་བདུན་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ།

null

ཚོགས་གཙོ།

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རྒྱ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག (༡༩༧༩།༩།༢-༡༩༨༢།༩།༡)
null

ཚོགས་གཞོན།

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཀ་ལ་དགོན་ཤར་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་མཆོག (༡༩༧༩།༩།༢-༡༩༨༢།༩།༡)

ཆོས་ལུགས།

null

རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག
null

ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་རྩེ་གདོང་ངག་དབང་བཟང་པོ་མཆོག
null

བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བྱར་གསང་གླིང་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག
null

དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རེ་བསམ་གཞུང་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག
null

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་གཡུང་དྲུང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག

དབུས་གཙང་།

null

སྤྱི་འཐུས་ཀ་ལ་དགོན་ཤར་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་རྟ་ནག་ཀུན་བཟང་དཔལ་འབྱོར་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ནུབ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང༌མཆོག

མདོ་སྟོད།

null

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ལི་ཐང་ཨ་ཐར་ནོར་བུ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཆ་ཕྲེང་ངག་དབང༌མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཁྲི་འདུ་དཔོན་འཆི་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག

མདོ་སྨད།

null

སྤྱི་འཐུས་ཆས་པ་ཨ་ལགས་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་ཆ་སྐལ་ལྡན་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་སྣང་ར་རིག་འཛིན་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར་མཆོག

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བདུན་པ། ༼   ༡༩༧༩།༩།༢-༡༩༨༢།༩།༡༽

 

༡༽ ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་པ་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

༢༽ ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཀ་ལ་དགོན་ཤར་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།

༣༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རེ་བསམ་གཞུང་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

༤༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན།

༥༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བྱར་གསང་གླིང་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ།

༦༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་རྩེ་གདོང་ངག་དབང་བཟང་པོ།

༧༽ བོན་པོའི་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་གཡུང་དྲུང་རྣམ་རྒྱལ།

༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྟ་ནག་ཀུན་བཟང་དཔལ་འབྱོར།

༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ནུབ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ།

༡༠༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་སྐྱིད་གྲོང་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང༌།

༡༡༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ལི་ཐང་ཨ་ཐར་ནོར་བུ།

༡༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཆ་ཕྲེང་ངག་དབང༌།

༡༣༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཁྲི་འདུ་དཔོན་འཆི་མེད་རྣམ་རྒྱལ།

༡༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆས་པ་ཨ་ལགས་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ།

༡༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་ཆ་སྐལ་ལྡན།

༡༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྣང་ར་རིག་འཛིན།

༡༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར།