སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ།

null

ཚོགས་གཙོ།

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག (ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༦།༥།༢༩)
null

ཚོགས་གཞོན།

མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག (ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༦།༥།༢༩)

ཆོས་ལུགས།

null

རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག
null

རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་མཆོག
null

བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།
null

བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་མཆོག
null

ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་མཆོག
null

ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག (ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༦།༡ ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ བར།)
null

ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་ག་ཟི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་པོ་མཆོག (ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༦།༥།༢༩)
null

དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་མཆོག
null

དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་མཆོག
null

གཡུང་དྲུང་བོན་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་མཆོག
null

གཡུང་དྲུང་བོན་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད།

དབུས་གཙང་།

null

སྤྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ཤར་གླིང་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་མཆོག

མདོ་སྟོད།

null

སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ བར།)
null

སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ བར།)

མདོ་སྨད།

null

སྤྱི་འཐུས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་མཚོ་མོ་མཆོག(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ བར།)
null

སྤྱི་འཐུས་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ བར།)
null

སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ བར།)
null

སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་མཆོག (ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ བར།)

ལྷོ་བྱང་ཨ་རི།

null

སྤྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག (ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ བར།)
null

སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ བར།)

ཡུ་རོབ།

null

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་མཆོག (ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ བར།)
null

སྤྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་མཆོག (ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ བར།)

 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ། ༼ ༢༠༡༡།༦།༡-༢༠༡༦།༥།༢༩ ༽

 

༡༽ ཚོགས་གཙོ་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང།

༢༽ ཚོགས་གཞོན་རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ།

༣༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ།

༤༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག

༥༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།

༦༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ།

༧༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང།

༨༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་ག་ཟི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་པོ་།

༩༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།

༡༠༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན།

༡༡༽ བོན་པོའི་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན།

༡༢༽ བོན་པོའི་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད།

༡༣༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།

༡༤༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས།

༡༥༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན།

༡༦༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ།

༡༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས།

༡༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང།

༡༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང།

༢༠༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བོུ་ཚེ་རིང།

༢༡༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།

༢༢༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།

༢༣༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།

༢༤༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས།

༢༥༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན།

༢༦༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ།

༢༧༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན།

༢༨༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག

༢༩༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར།

༣༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན།

༣༡༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ།

༣༢༽མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

༣༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང།

༣༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས།

༣༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ།

༣༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

༣༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས།

༣༨༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས།

༣༩༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།

༤༠༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

༤༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤྱི་འཐུས་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

༤༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།

༤༣༽ ཡོ་རོབ་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས།

༤༤༽ ཡོ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས།

༤༥༽ བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས།