སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ།

null

ཚོགས་གཙོ།

ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་མཆོག (༢༠༠༦།༦།༣༠-༢༠༠༨།༡༡།༣༠)
null

ཚོགས་གཙོ།

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག (༢༠༠༨།༡༢།༡༦-༢༠༡༡།༥།༣༡)
null

ཚོགས་གཞོན།

ཉག་རོང་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག

ཆོས་ལུགས།

null

རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག
null

རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་མཆོག
null

བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་འཁོར་ཚ་བསོད་ནམས་དགྲ་འདུལ་མཆོག
null

བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ཡངས་པ་ཅན་ཀརྨ་ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན་མཆོག
null

ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག
null

ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་པོ་མཆོག
null

དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་མཆོག
null

དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ་མཆོག
null

གཡུང་དྲུང་བོན་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་མཆོག
null

གཡུང་དྲུང་བོན་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག

དབུས་གཙང་།

null

སྤྱི་འཐུས་ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ངག་དབང་ལྷ་མོ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་ནོར་ཚེ་དབང་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་མཆོག

མདོ་སྟོད།

null

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་བདེ་བ་ཚང་རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག

མདོ་སྨད།

null

སྤྱི་འཐུས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཆབ་བྲག་ལྷ་མོ་སྐྱབས་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་མགོན་པོ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་འཕེལ་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་མཚོ་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་འོད་ཟེར་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་མཆོག

ལྷོ་བྱང་ཨ་རི།

null

སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ལྡན་མཆོག

ཡུ་རོབ།

null

སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་ཕར་སི་མཆོག
null

སྤྱི་འཐུས་སྨོན་མཁར་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག

 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ། ༼ ༢༠༠༦།༦།༡-༢༠༡༡།༥།༣༡ ༽

 

༡༽ ཚོགས་གཙོ་དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ། ༼ ༢༠༠༦།༦།༣༠-༢༠༠༨།༡༡།༣༠ ༽

༡༽ ཚོགས་གཙོ་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྣང་ར་སྤེན་པ་ཚེ་རིང༌། ༼ ༢༠༠༨།༡༢།༡༦-༢༠༡༡།༥།༣༡ ༽

༢༽ ཚོགས་གཞོན་མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ།

༣༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་གོ་འཇོ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།

༼བཀའ་བློན་དུ་འཕོས་ཚབ་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ། ༽

༤༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག

༥༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་འཁོར་ཚ་བསོད་ནམས་དགྲ་འདུལ།

༦༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ཡངས་པ་ཅན་ཀརྨ་ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན།

༧༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་རུ་ཐོག་སྟོད་པདྨ་འབྱུང་གནས།

༨༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་གོ་འཇོ་ཚེ་རིང་པོ།

༩༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་སེར་བྱེས་ལྭ་བ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས།

༡༠༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དཀར་མཛེས་དགེ་བཤེས་བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།

༡༡༽ བོན་པོའི་སྤྱི་འཐུས་ཁྱུང་པོ་དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན།

༡༢༽ བོན་པོའི་སྤྱི་འཐུས་ཁྱུང་པོ་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན།

༡༣༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་འབྲོག་སྨད་ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ།

༡༤༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བྲག་སྣེ་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང༌།

༡༥༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་དིང་རི་བར་འཚོ་ངག་དབང་ལྷ་མོ།

༡༦༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ས་སྐྱ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས།

༡༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་དིང་རི་ར་ཆུ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང༌།

༡༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་ནོར་ཚེ་དབང༌།

༡༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་མངའ་རིས་ར་བང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།

༢༠༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྫོང་དགའ་གཙང་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།

༢༡༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་གམ་པ་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད།

༢༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན།

༢༣༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས།

༢༤༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ།

༢༥༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྨར་ཁམས་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།

༢༦༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ལི་ཐང་བདེ་བ་ཚང་རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས།

༢༧༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་མདོ་གཡུ་སྒྲོན་དབུ་དཀར་ཚང༌།

༢༨༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྒ་པ་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག

༢༩༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།

༣༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་དཀར་མཛེས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན།

༣༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང༌།

༣༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་བྲག་ལྷ་མོ་སྐྱབས།

༣༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་འཚེར་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ།

༣༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་མགོན་པོ།

༣༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ།

༣༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བྱ་ཁྱུང་འཕེལ་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་མཚོ་མོ།

༣༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཅོ་ནེ་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན།

༣༨༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་འོད་ཟེར།

༣༩༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཧོར་གཙང་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།

༤༠༽ ཡོ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི།

༤༡༽ ཡོ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་སྨོན་མཁར་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས།

༤༢༽ བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ལྡན།