མིང༌། དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་ (Chandigarh) མཐོ་སློབ་ཐོན་རྗེས་ལོ་ངོ་ ༡༣ ལྷག་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེར་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པའི་འགན་འཁུར་ཞུས། དེ་རྗེས་ཨ་རི་ཨེམ་ཧས་གྲོང་ཁྱེར་ལ་ཡོད་པའི་མེ་སི་ཆུ་སེཊ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ (University of Massachusetts) ནང་ལོ་ངོ་ ༢༥ སློབ་ཕྲུག་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་འགན་བྱེད་མུས་དང་གཞན་ཡང་ཚོགས་པ་གཞན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱང་བྱས་མྱོང་ཡོད། ངས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཞི་བཅུ་ལྷག་གི་ནང་། ཤེས་ཡོན་གྱི་བསྟི་གནས་ཁང་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ནང་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ལས་སྣེ་འདྲ་མིན་ཐོག་ཞབས་ཞུ་བྱས། དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་ནང་གཞི་རིམ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བླངས་པའི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲོད། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུའི་རིང་གུས་རང་ཉིད་ནས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས། (Jim McGovern) ལགས་ཀྱིས་དབུས་པའི་ (Massachusetts) གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་བརྩམས་ཡོད་པས་ཁོང་རྣམ་པས་བོད་དོན་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་ལྷག་གིས་ནུས་པ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཆོད་ཡང་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པའི་མྱོང་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་། ད་ལྟ་སྐབས་ ༡༧ པའི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞིན་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་སུ། །