སྐབས་བཅུ་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་པ། ༼ ༡༩༨༨།༩།༢-༡༩༩༠།༥།༡༡ ༽

 

༡༽ ཚོགས་གཙོ་རྙིང་མ་སྤྱི་འཐུས་ནུབ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ།

༢༽ ཚོགས་གཞོན་མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཁྲི་འདུ་དཔོན་འཆི་མེད་རྣམ་རྒྱལ།

༣༽ ལྷ་རྒྱ་རི་ཁྲི་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།༼ ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ཐད་བསྐོས་བསྩལ། ༽

༤༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་སྒོ་མང་བསྟན་པ།

༥༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བློ་གྲོས་མཐར་ཕྱིན།

༦༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་པད་མ་འབྱུང་གནས།

༧༽ གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་བྱ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ངག་དབང་དགེ་ལེགས།

༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

༡༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་མདོ་གཉན་གསེར་དགའ།

༡༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་ཆ་སྐལ་ལྡན།

༡༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ།

Menu