ཚོགས་དུས་གསུམ་པ། ༢༠༡༢

སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག་འདོན་ཐེངས་དང་པོ།

སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ།

སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག་འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ།

སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག་འདོན་ཐེངས་བཞི་པ།

སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག་འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ།