སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག་ཁག

གསར་ཤོག་འདོན་ཐེངས་དང་པོ།


གསར་ཤོག་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ།


གསར་ཤོག་འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ།

 


གསར་ཤོག་འདོན་ཐེངས་བཞི་བ།