བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ལོའི་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག་དང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལོའི་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག་ཁག

༡) གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག།
༢) བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག(སྐབས་ ༡༦ ཚོགས་དུས་ ༧)